این که سایه نه ،مثل آدمی ایستاده ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
بی‌صورت با جامه‌ای سپید ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
کمی جلوتر من آن طرف امروز ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
از جاده مي پرسم ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
آنچه به آب هاى جهان ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
جاي حرف هاي هميشگي ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
بسمِ باران ناپیدا ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
صبورا ! از انتظار این همه شب ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
از آن خورشید های همیشه در کودکی ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
کمی جلوتر من آن طرف امروز ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
امشب خوابهایم برای تو ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
به من نگاه کن ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
بگو قطار بایستد ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
دیروز پنجره ام رو به دنیا باز می شد ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
در روزهای کودکی ام باران می بارد ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
آسمان سجاده های رو به راه ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
جاده می پرسم ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
جایی به من بدهید ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
روشنایی راه ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
در ابتدای آن ناگهان ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
در مهتابی پیشانی ات ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
کجا می روی ؟ ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
دوباره در سفرم ، ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
ما همه از یک قبیله ی بی چتریم ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
چگونه از تمام زمین گذشتی ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
نه باران ، نه عشق ، ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
آینه ی روبروی من از یاد نمی رود ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
آمدند دوباره ابرها آمدند ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
گاهی از میان باران و برگ ها ( هیوا مسیح ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
صفحه قبل 1 صفحه بعد